Головна / РЕСУРСИ / Інформаційно-освітнє середовище

Інформаційно-освітнє середовище

 
Для забезпечення автоматизації основних процесів діяльності у УДУ імені Михайла Драгоманова створено єдине інформаційне середовище, що складається з 4 основних частин:
- система управління ІТ-інфраструктурою;
- система підготовки фахівців і розробників власного ПЗ;
- система віртуальних навчальних середовищ факультетів;
- система моніторингу якості надання освітніх послуг.
 
Споживачами інформаційного середовища є система контурів:
- до першого внутрішнього контуру належать: навчально-наукові інститути (5), усі факультети (11) та кафедри (89) університету;
- до другого внутрішнього контуру – відокремлені навчальні підрозділи УДУ імені Михайла Драгоманова та українські локальні центри системи дистанційного навчання;
- зовнішній контур охоплює закордонні локальні центри системи дистанційного навчання УДУ імені Михайла Драгоманова.
 
Функціонування та зв'язок підсистем забезпечується програмними продуктами з лінійки системного ліцензійного програмного забезпечення, отриманого в межах програми Dream Spark Microsoft, та програмними продуктами власного виготовлення.
 
Нині інформаційний сервіс в університеті забезпечують:
1. Інформаційний сайт університету https://udu.edu.ua ; 
2. Система автоматизації діяльності приймальної комісії “Абітурієнт” https://vstup.udu.edu.ua;
3. Система автоматизації навчальної діяльності “Університет" https://nmc.udu.edu.ua ”;
4. Бібліотечна система https://lib.npu.edu.ua
5. Інформаційні сайти й інші ресурси підрозділів https://udu.edu.ua/universytet/struktura .
 
Інформаційно-аналітична система «Університет», що використовується у як основна платформа управлінської та навчальної діяльності охоплює майже всі аспекти навчально-організаційної діяльності університету (пакети Деканат, Абітурієнт тощо).
Відомо, що перспективи розвитку корпоративної системи університету багато в чому залежить від готовності й здатності забезпечити впровадження ІТ-новацій у практичній діяльності закладу вищої освіти.
 
Нині в університеті здійснюється планомірна міграція системних, прикладних програмних засобів і відповідних баз даних з локальної обчислювальної мережі до віртуальної обчислювальної інфраструктури, перетворення ІТ-інфраструктури управлінських структур на технологію хмарного сервісу Microsoft Azure, що передбачає істотну економію ресурсів при підвищенні надійності й продуктивності. 
Університет першим серед педагогічних закладів вищої освіти України здійснив перетворення всіх функцій фінансових служб до хмарного сервісу Microsoft Azure. Сьогодні відбувається переведення наукової бібліотеки, навчально-методичного центру, планово-економічного відділу та відділу кадрів університету на сервіси Microsoft Azure.
 
Впроваджена нами на факультетах університету інформаційна система, що являє собою віртуальне навчальне середовище факультету (ВНС) – «Віртуальний інститут». Входом до віртуального навчального середовища є модуль інформаційної системи власної розробки – «Електронний розклад». https://nmc.udu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi  «Електронний розклад» – це окрема інформаційна система, створена на основі веб-технологій, що має такі переваги в користуванні над традиційним розкладом: оперативне оновлення при внесенні секретарем деканату змін у розклад  з будь-якого місця та пристрою; індивідуальний розклад для студента й викладача; можливість синхронізації з Google – календарем і мобільним пристроєм (смартфоном); зручний та зрозумілий інтерфейс; легкий пошук групи, прізвища викладача, номера аудиторії; друк паперового варіанту розкладу з готовими реквізитами. основна відмінність від наявних в інших закладах вищої освіти – це інтерактивність: перехід на електронні курси Moodle https://moodle-student.udu.edu.ua/  в один «клік» на назві дисципліни в самому розкладі.
 
Відправним пунктом розгортання процесу навчання у ВНС є сайт факультету, на якому міститься розгорнута інформаційна система власного виготовлення «Електронний деканат» https://nmc.udu.edu.ua/ .
 
В «Електронному деканаті» студенти можуть:
• подати заяву встановленої форми в деканат на сервісі «Електронні заяви» https://npu.edu.ua/studentam/studmistechko/zaiavy ;
• переглянути «Електронний розклад» занять https://nmc.udu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi;
• ознайомитися з «Навчальними планами» своїх дисциплін;
• прочитати «Оголошення» деканату https://nmc.udu.edu.ua/;
• скористатися поштою.
 
Підсистема електронного документообігу працює на таких відкритих документах Google й окремих системах власного виготовлення, як «Електронні заяви» – програмний модуль Web-орієнтованої підсистеми електронного документообігу. Модуль формує три електронні документи у такій послідовності:
1. Екранні шаблони заяв. 
2. Друк тексту поданої заяви.
3. Проєкт наказу.
 
Крім описаних, на основі програмних модулів власної розробки створені інформаційні системи, які уможливлюють вирішувати різноманітні навчальні завдання: моніторинг кількості зареєстрованих і кількості скачувань студентами електронних курсів; розсилка особистих повідомлень студентам про кількість днів, що залишись до завершення терміну подання до захисту контрольних робіт; отримання повної інформації про те, що і коли вивчав на курсі кожний студент і т.д.
 
Завдяки описаній вище інформаційній smart-системі в університеті впрваджена інноваційна форма навчання – змішане навчання, що за кордоном більш відоме під назвою «blended learning» – застосування дистанційних технологій освіти на денній формі навчання. Підготовлені в університеті за відповідною кваліфікацією спеціалісти, навчальний контент в електронному форматі (1790 електронних курсів в Moodle https://moodle.udu.edu.ua/ , «Електронна бібліотека УДУ імені Михайла Драгоманова » https://lib.npu.edu.ua/tehy-saitu/elektronnyi-kataloh-ta-elektronna-biblioteka  на 6500 електронних книг) та програмне забезпечення власного виготовлення – це та основа, на якій у УДУ імені Михайла Драгоманова були здійснені організаційні заходи щодо перетворення процесу навчання студентів денної форми навчання з традиційної форми на змішане навчання за допомогою смартфонів для пілотних спеціальностей шести гуманітарних факультетів. Загальна кількість студентів, які навчаються за змішаною технологією навчання, становить майже 7000 осіб.
 
Система підвищення кваліфікації з ІКТ в освіті для працівників університету діє упродовж року при Центрі цифрових технологій навчання УДУ імені Михайла Драгоманова. Навчання відбувається у формі тренінгів і майстер-класів. Видаються Сертифікати відповідного зразка.
Система моніторингу якості надання освітніх послуг діє як інформаційна структура з автоматизованим аналізом затребуваності контенту споживачами ринку, повноти контенту й результатів опитування користувачів контингенту), але окремі програмні модулі власного виготовлення адаптовані та вмонтовані у систему LMSMOODLE.
Фахівці ІТ-служб університету постійно удосконалюють підходи щодо користування хмаро орієнтованим навчальним середовищем, зважаючи на те, що поширення хмарних технологій у IT-інфраструктурі закладу вищої освіти на основі гібридної моделі дає змогу розгорнути максимальну кількість різноманітних сервісів у корпоративній хмарі УДУ імені Михайла Драгоманова. 
 
У зв'язку з карантинними заходами та військовим станом у країні, додатково виконано комплекс робіт із забезпечення стабільності роботи інформаційно-освітнього середовища університету в нових умовах, а саме: переведення підрозділів університету на дистанційні засоби комунікації; впровадження сучасних програмних і технічних засобів, пакетів прикладних програм у навчальний процес й адміністративно-господарську діяльність закладу вищої педагогічної освіти.
 
На офіційному веб-сайті закладу вищої освіти http://udu.edu.ua  створено розділ «Прозорий університет https://udu.edu.ua/universytet/prozoryi-universytet », де регулярно розміщуються й оновлюються обов’язкові відомості, передбачені законодавством. Так, на виконання вимог Закону України «Про освіту» від 05.09. 2017 № 2145-VIII (Стаття 30. Прозорість й інформаційна відкритість закладу вищої освіти) на сайті університету розміщені:
- статут;
- ліцензія на провадження освітньої діяльності;
- сертифікати про акредитацію освітніх програм;
- структура й органи управління закладом вищої освіти;
- кадровий склад згідно з ліцензійними умовами;
- освітні програми, що впроваджені у закладі вищої освіти, та перелік освітніх компонентів, які передбачені відповідною освітньою програмою;
- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі вищої освіти;
- мова (мови) провадження освітнього процесу;
- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення;
- матеріально-технічне забезпечення закладу вищої освіти (згідно з ліцензійними умовами);
- напрями наукової та/або мистецької діяльності;
- наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір оплати за проживання;
- результати моніторингу якості освіти;
- річний звіт ректора про діяльність УДУ імені Михайла Драгоманова;
- правила прийому до УДУ імені Михайла Драгоманова;
- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
- розмір оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів вищої освіти;
- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
- кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту»  від 01.07.2014 № 1556-VII на сайті УДУ імені Михайла Драгоманова також забезпечено доступ до:
- системи оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та результатів таких оцінювань;
- рішень Науково-методичної та Вченої ради УДУ імені Михайла Драгоманова і провадження діяльності у сфері вищої освіти;
- документів, що підлягають обов’язковому громадському обговоренню у трудовому колективі;
- інформацію щодо здійснення тендерних процедур;
- штатний розпис на поточний  рік.
За рахунок наведеного вище забезпечується чітка організація та підтримка технічного, технологічного й інформаційного забезпечення освітньо-професійної підготовки майбутніх учителів та навчально-продуктивної діяльності університету.